Alföldi Agrárszakképzési Centrum
Bartha János Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola

OM kód: 202728

Elektronikus napló:
E-KRETA_bejelentkezes.png

Elérhetőségeink:

Tel: (63)562-265
E-mail: titkarsag@bartha.edu.hu
Nyitva: Hétfő - Péntek: 7:00-15:00
6600 Szentes, Kossuth u. 45.
Igazgató: Monoki Mariann

CIKLÁMEN ALAPÍTVÁNY

Adószám: 18466436-1-06

Facebook_Logo_2019.png  Facebook oldalunk
FB_Group.png  Facebook Csoportunk
instagram-logo-png-the-creative-logo-1157773083331juvjciyk-2879897980.png  Instagram oldalunk

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

Jelen adatkezelési tájékoztató a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) elérhető ügyintézési menüpontok használata során történő adatkezelésekhez kapcsolódóan készült, összhangban a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27. napján kelt, 2016/679 rendelet (a továbbiakban „GDPR”) 13-14. cikkében foglaltakkal és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az adatkezelésre irányadó szakaszaiban foglaltakkal.   

 

1.       Adatkezelő

 

Az Adatkezelő a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: „Nkt.”), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény értelmében minden esetben az intézmény (a továbbiakban: „Adatkezelő”).

 

2.      Adatkezelés szabályai

 

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2019. július 01. napjától, visszavonásig tart.

 

A jelen szabályzat fogalmi rendszerében meghatározottakra irányadó a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27. napján kelt, 2016/679 rendelet (a továbbiakban „GDPR”) 4. cikkében meghatározott értelmező fogalommagyarázatok tartalma, összhangban a hatályos Infotv. 3. § értelmező rendelkezéseivel.

 

Ezek alapján tehát:

 

˗          személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

˗          hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

˗          adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

˗          adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

˗          adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

További fogalmak:

 

˗          Felhasználó: a KRÉTA rendszerben saját felhasználónévvel és jelszóval rendelkező, a KRÉTA rendszer szolgáltatásait megfelelő jogosultsággal igénybe vevő természetes személyek;

 

˗          Viszontazonosítás: Olyan ellenőrzési folyamat, melynek során az Adatkezelő megküldi az általa jogszerűen kezelt természetes személyazonosító adatokat az azonosítási szolgáltatónak, amely tájékoztatást ad a megküldött adatoknak a regisztráció során felvett adatokkal való egyezőségéről, illetve az esetleges eltérésről;

 

˗          Természetes személyazonosító adat: a polgár a) családi és utóneve, születési családi és utóneve, b) születési helye, c) születési ideje és d) anyja születési családi és utóneve.

 

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi. Az Adatkezelő által gyűjtött személyes adatok kezelése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, azokat az Adatkezelő nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. Az adatok  tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

 

Az Adatkezelő munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

 

Az Adatkezelő személyes adatot csak a GDPR 6. cikkében meghatározott jogalapok alapján kezel.

 

 

 

 

 

3.      Az adatkezelés során alkalmazandó jogszabályok

 

˗          a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27. napján elfogadott 2016/679. számú rendelete (a továbbiakban: „GDPR” vagy „Rendelet”)

˗          az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”)

˗          a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: „Nkt”)

˗           a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: „EMMI rendelet”)

˗          a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.”)

 

4.      A Honlapon elérhető egyes ügyintézési menüpontok áttekintése röviden

 

A Honlapon történő elektronikus ügyintézés minden esetben önkéntes, a Felhasználó dönthet úgy is, hogy kizárólag személyesen jár el. Az elektronikus ügyintézés elsődleges célja az adminisztrációs időszak lerövidítése.

 

A Honlapon a Felhasználók négy ügyintézési főmenüpont közül választhatnak, melyeken belül további almenüpontok találhatóak.

 

A négy ügyintézési főmenüpont a következő:

1.      Beiratkozás,

2.      Kiiratkozás,

3.      Bizonyítvánnyal kapcsolatos ügyintézés,

4.      Tanulmányokkal kapcsolatos ügyintézés.

 

Amennyiben a Felhasználó a Beiratkozás ügyintézési főmenüpontot választja ügyintézése során, úgy az alábbi almenüpontok közül választhat:

 

-          Beiratkozás általános iskolába (röviden: BÁI),

-          Beiratkozás középfokú intézménybe (röviden: BKI),

-          Beiratkozás a magyar köznevelésbe (röviden: BMK),

-          Beiratkozás nem tankötelezettséget teljesítő jogviszonnyal (röviden: BNTTJ),

-          Átiratkozás intézmények között (röviden: ÁIK).

 

Amennyiben a Felhasználó a Kiiratkozás ügyintézési főmenüpontot választja ügyintézése során, úgy az alábbi almenüpontok közül választhat:

 

-          Kiiratkozás a köznevelésből (röviden: KIK),

-          Kiiratkozás nem tankötelezettséget teljesítő jogviszonyból (röviden: KNTTJ),

-          Külföldön töltött ideiglenes tanulmányi időszak bejelentése (röviden: KTIT),

-          Magántanulói jogviszony iránti kérvény bejelentése (röviden: MJIK),

-          Vendégtanulói jogviszony iránti kérvény benyújtása (röviden: VJB).

 

Amennyiben a Felhasználó a Bizonyítvánnyal kapcsolatos ügyintézési főmenüpontot választja ügyintézése során, úgy az alábbi almenüpontok közül választhat:

 

-          Bizonyítvány- vagy törzslapmásodlat igénylése (röviden: BTI),

-          Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése (röviden: SZAV).

 

Amennyiben a Felhasználó a Tanulmányokkal kapcsolatos ügyintézési főmenüpontot választja ügyintézése során, úgy az alábbi almenüpontok közül választhat:

 

-          Osztály vagy tanórai csoport változtatási kérelem benyújtása (röviden: OTCSK),

-          Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem benyújtása (röviden: IEDM),

-          Tanulói mulasztás igazolása (röviden: TMGI),

-          Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása (röviden: TKST),

-          Közösségi szolgálat teljesítéséről igazolás benyújtása (röviden: TKST),

-          Gyakorlati hely megadása és tanulószerződés feltöltése (röviden: TSMT).

 

Jelen tájékoztató a Honlapról elérhető ügyintézési menüpontok használata során kezelt személyes adatok adatkezelési céljait, jellemzőit határozza meg, táblázatos formában, annak érdekében, hogy a menüpontokhoz kapcsolódó adatkezelések során az érintettek átláthatóbban, és könnyebben tájékozódhassanak az egyes adatkezelési célokról, illetve azok jellemzőiről.

 

5.      Az adatkezelések ismertetése

 

5.1.    A Beiratkozás ügyintézési főmenüponton belül elérhető almenüpontokhoz kapcsolódó adatkezelések a következők

 

5.1.1. Az általános iskolába történő beiratkozáshoz kapcsolódó adatkezelés

 

Adatkezelés célja

Az általános iskolába beiratkozás elektronikus úton történő biztosítása, ennek keretén belül a beiratkozáshoz szükséges adatoknak, dokumentumoknak (kérelemnek, mellékleteknek) a kezelése.

Kezelt adatok köre

Kötelezően megadandó adatok köre: gyermek (tanuló) neve, oktatási azonosítója, születési országa, születési helye és ideje, anyja születési neve, állandó lakcíme, esetleg tartózkodási címe, szülő/törvényes képviselő teljes neve, születési neve, anyja születési neve, törvényes képviselet jogalapja (szülő, gyám), lakcíme, értesítési címe, óvoda neve és címe az iskolába lépéshez szükséges fejlettség igazolása érdekében, szükséges gyermek hátrányos helyzete kapcsán nyilatkozni, valamint arról is, hogy a szülő az etika órát vagy a hit- és erkölcstan órát választja-e a gyermek számára, ezen felül amennyiben akként nyilatkozik a szülő/törvényes képviselő, hogy a gyermek adott tanévben meghatározott időpontokban távozhat az intézményből, úgy egyéb kísérő esetében szükséges a kísérő nevének megadása is.

 

A gyermek nemének, állampolgárságának, anyanyelvének, személyi igazolvány számának, TAJ számának, adóazonosító jelének megadása nem kötelező, valamint a gyermek és a törvényes képviselő rokonsági fokáról, e-mail címéről és telefonszámáról nem kötelező nyilatkozni, önkéntesen megadhatóak ezek az adatok, nyilatkozatok, ahogyan az óvodában eltöltött évek számáról is önkéntesen lehet nyilatkozni. A kérelmező nyilatkozhat továbbá a gyermek nemzetiségéről, valamint arról, hogy szakértői vélemény alapján sajátos nevelésű-e a gyermek, illetve szakértői vélemény alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd-e a gyermek, a szülője, testvére tartósan beteg-e vagy fogyatékkal élő-e, továbbá a testvére az adott intézmény tanulója-e, valamint munkáltatói igazolás alapján a gyermek szülőjének munkahelye az iskola körzetében található-e, és az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található-e, illetve a gyermek számára kér-e étkeztetést adott tanévre vonatkozóan.

Adatkezelés jogalapja

A nem kötelezően megadandó személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, míg a kötelezően megadandó adatok tekintetében a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, illetve különleges személyes adatok vonatkozásában a GDPR 9. cikk (2) bek. b) és h) pontján alapulnak.

Adattárolás határideje

Az Nkt. 41.§ (10) bekezdés alapján, az Adatkezelő a nyilvántartott gyermek és tanulói adatokat a jogviszony megszűnésétől számított tíz évig kezeli, míg a hozzájáruláson alapuló adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatkezelési cél megvalósulásáig.

Adattárolás módja

Elektronikus

Adat forrása

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a Felhasználó által kérelmezett elektronikus ügyintézés lefolytatását, így az érintetteknek nem áll módjában a gyermek beiratkozását elektronikus módon intézni.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

A kérelmező (érintett) által megadott adatokat az Adatkezelő - az oktatási, nevelési feladatot ellátó intézmény – felhatalmazott munkatársai ismerhetik meg. Az Adatkezelő továbbá az Nkt. 41. § (5), (7) és (8) bekezdése, 42. § (3) bekezdése, valamint az EMMI rendelet rendelkezései szerint továbbítja a személyes adatokat az Nkt.-ban és az EMMI rendeletben meghatározott címzetti körnek.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Nem történik harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére adattovábbítás.

 

 

5.1.2.A középfokú intézménybe történő beiratkozáshoz kapcsolódó adatkezelés

 

Adatkezelés célja

A középfokú intézménybe beiratkozás elektronikus úton történő biztosítása.

Kezelt adatok köre

A tanuló teljes neve, tanuló oktatási azonosítója, születési helye és ideje, anyja születési neve, lakcíme kötelezően megadandó.

Kötelezően csatolandó mellékletként: adatlap, igénylőlap ingyenes tankönyvtámogatáshoz, nyilatkozat adatkezelésről, nyilatkozat diákigazolvány igényléséről, nyilatkozat az életviteli lakóhelyről, nyilatkozat étkezés igényléséről, nyilatkozat fényképek nyilvánosságra hozataláról, nyilatkozat kollégiumi elhelyezésről, nyilatkozat törvényes képviselőről.

Adatkezelés jogalapja

A kötelezően megadandó adatok tekintetében a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve különleges személyes adatok vonatkozásában (speciális étrend igénylése) a GDPR 9. cikk (2) bek. b) és h) pontján alapulnak.

Adattárolás határideje

Az Nkt. 41.§ (10) bekezdés alapján, az Adatkezelő a nyilvántartott gyermek és tanulói adatokat a jogviszony megszűnésétől számított tíz évig kezeli, míg a hozzájáruláson alapuló adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatkezelési cél megvalósulásáig.

Adattárolás módja

Elektronikus

Adat forrása

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a Felhasználó által kérelmezett ügyintézés lefolytatását, így nem áll módjában az érintett számára az elektronikus úton biztosítani a középfokú intézménybe történő beiratkozást.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

A kérelmező (érintett) által megadott adatokat az Adatkezelő - az oktatási, nevelési feladatot ellátó intézmény – felhatalmazott munkatársai ismerhetik meg. Az Adatkezelő továbbá az Nkt. 41. § (5), (7) és (8) bekezdése, 42. § (3) bekezdése, valamint az EMMI rendelet rendelkezései szerint továbbítja a személyes adatokat az Nkt.-ban és az EMMI rendeletben meghatározott címzetti körnek.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Nem történik harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére adattovábbítás.

 

 

5.1.3.A magyar köznevelésbe történő beiratkozáshoz kapcsolódó adatkezelés

 

Adatkezelés célja

A magyar köznevelésbe beiratkozás elektronikus úton történő biztosítása.

Kezelt adatok köre

A tanuló teljes neve, születési helye és ideje, anyja születési neve, lakcíme kötelezően megadandó, illetve a külföldön megszerzett bizonyítvány másolatát is szükséges benyújtani.

A tanuló oktatási azonosítóját nem kötelezően megadandó adat.

Adatkezelés jogalapja

A nem kötelezően megadandó adatok esetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, míg a kötelezően megadandó adatok tekintetében a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve különleges személyes adatok vonatkozásában a GDPR 9. cikk (2) bek. b) és h) pontján alapulnak.

Adattárolás határideje

Az Nkt. 41.§ (10) bekezdés alapján, az Adatkezelő a nyilvántartott gyermek és tanulói adatokat a jogviszony megszűnésétől számított tíz évig kezeli, míg a hozzájáruláson alapuló adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatkezelési cél megvalósulásáig.

Adattárolás módja

Elektronikus

Adat forrása

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a Felhasználó által kérelmezett ügyintézés lefolytatását.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

A kérelmező (érintett) által megadott adatokat az Adatkezelő - az oktatási, nevelési feladatot ellátó intézmény – felhatalmazott munkatársai ismerhetik meg. Az Adatkezelő továbbá az Nkt. 41. § (5), (7) és (8) bekezdése, 42. § (3) bekezdése, valamint az EMMI rendelet rendelkezései szerint továbbítja a személyes adatokat az Nkt.-ban és az EMMI rendeletben meghatározott címzetti körnek.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Nem történik harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére adattovábbítás.

 

 

 

 

5.1.4.A nem tankötelezettséget teljesítő jogviszonyhoz kapcsolódó beiratkozással összefüggő adatkezelés

 

Adatkezelés célja

A nem tankötelezettséget teljesítő jogviszony létesítéséhez szükséges beiratkozás elektronikus úton történő biztosítása.

Kezelt adatok köre

A tanuló teljes neve, tanuló oktatási azonosítója, születési helye és ideje, anyja születési neve, lakcíme kötelezően kezelendő.

Kötelezően csatolandó mellékletként: adatlap, jelentkezés szakképzésre, nyilatkozat adatkezelésről, nyilatkozat diákigazolvány igényléséről, nyilatkozat az életviteli lakóhelyről, nyilatkozat étkezés igényléséről, nyilatkozat fényképek nyilvánosságra hozataláról, nyilatkozat kollégiumi elhelyezésről, nyilatkozat törvényes képviselőről.

Adatkezelés jogalapja

A kötelezően megadandó adatok tekintetében a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve különleges személyes adatok vonatkozásában a GDPR 9. cikk (2) bek. b) és h) pontján alapulnak.

Adattárolás határideje

Az Nkt. 41.§ (10) bekezdés alapján, az Adatkezelő a nyilvántartott gyermek és tanulói adatokat a jogviszony megszűnésétől számított tíz évig kezeli, míg a hozzájáruláson alapuló adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatkezelési cél megvalósulásáig.

Adattárolás módja

Elektronikus

Adat forrása

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a Felhasználó által kérelmezett ügyintézés lefolytatását.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

A kérelmező (érintett) által megadott adatokat az Adatkezelő - az oktatási, nevelési feladatot ellátó intézmény – felhatalmazott munkatársai ismerhetik meg. Az Adatkezelő továbbá az Nkt. 41. § (5), (7) és (8) bekezdése, 42. § (3) bekezdése, valamint az EMMI rendelet rendelkezései szerint továbbítja a személyes adatokat az Nkt.-ban és az EMMI rendeletben meghatározott címzetti körnek

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Nem történik harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére adattovábbítás.

 

 

5.1.5.Az intézmények közötti átiratkozáshoz kapcsolódó adatkezelés

 

Adatkezelés célja

Az intézmények közötti átiratkozás elektronikus úton történő biztosítása

Kezelt adatok köre

Kötelezően megadandó adatok köre: a tanuló teljes neve, oktatási azonosítója, továbbá átvevő intézmény nevét, valamint az átadó intézmény nevét és azonosítóját.

Az átvevő intézmény azonosítójának megadása nem kötelező, a kérelemhez csatolhatók mellékletek is, valamint a kérelem indokolható.

 

Az EMMI rendelet 23.§ (6) bekezdésére tekintettel az átvételi kérelemhez szükséges bemutatni a tanuló nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást, ezen felül amennyiben iskolatípust kíván váltani az általános iskolai tanuló, úgy az átvétel során  a tanuló felvételre megállapított rendelkezéseket szükséges az intézményeknek alkalmaznia, ily módon szükséges lehet a beiratkozás során rögzített dokumentumok bemutatása, ugyanakkor jelen adatkezeléssel összefüggő kérelem benyújtásakor, az elektronikusan felületen az ezen pontban meghatározott adatok megadása kötelező.

Adatkezelés jogalapja

A nem kötelezően megadandó személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, míg a kötelezően megadandó adatok tekintetében a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve különleges személyes adatok vonatkozásában a GDPR 9. cikk (2) bek. b) és h) pontján alapulnak.

Adattárolás határideje

Az Nkt. 41.§ (10) bekezdés alapján, az Adatkezelő a nyilvántartott gyermek és tanulói adatokat a jogviszony megszűnésétől számított tíz évig kezeli, míg a hozzájáruláson alapuló adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatkezelési cél megvalósulásáig.

Adattárolás módja

Elektronikus

Adat forrása

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a Felhasználó által kérelmezett ügyintézés lefolytatását.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

A kérelmező (érintett) által megadott adatokat az Adatkezelő - az oktatási, nevelési feladatot ellátó intézmény – felhatalmazott munkatársai ismerhetik meg. Az Adatkezelő továbbá az Nkt. 41. § (5), (7) és (8) bekezdése, 42. § (3) bekezdése, valamint az EMMI rendelet rendelkezései szerint továbbítja a személyes adatokat az Nkt.-ban és az EMMI rendeletben meghatározott címzetti körnek

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Nem történik harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére adattovábbítás.

 

5.2.   A Kiiratkozás ügyintézési főmenüponton belül elérhető almenüpontokhoz kapcsolódó adatkezelések a következők:

 

5.2.1.A köznevelésből történő kiiratkozáshoz kapcsolódó adatkezelés

 

Adatkezelés célja

A köznevelésből történő kiiratkozás elektronikus úton történő biztosítása.  

Kezelt adatok köre

Kötelező adatok a következők: a tanuló teljes neve, oktatási azonosítója, ezen felül szükséges nyilatkozni a kiiratkozás okáról is. A kérelemhez csatolhatók mellékletek is, valamint a kérelem indokolható, illetve nyilatkozhat a kérelmező a tanuló megszerzett legmagasabb iskolai végzettségéről, amennyiben szeretne.

Adatkezelés jogalapja

A nem kötelezően megadandó személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, míg a kötelezően megadandó adatok tekintetében a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

Adattárolás határideje

Az Nkt. 41.§ (10) bekezdés alapján, az Adatkezelő a nyilvántartott gyermek és tanulói adatokat a jogviszony megszűnésétől számított tíz évig kezeli, míg a hozzájáruláson alapuló adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatkezelési cél megvalósulásáig.

Adattárolás módja

Elektronikus

Adat forrása

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a Felhasználó által kérelmezett ügyintézés lefolytatását.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

A kérelmező (érintett) által megadott adatokat az Adatkezelő - az oktatási, nevelési feladatot ellátó intézmény – felhatalmazott munkatársai ismerhetik meg. Az Adatkezelő továbbá az Nkt. 41. § (5), (7) és (8) bekezdése, 42. § (3) bekezdése, valamint az EMMI rendelet rendelkezései szerint továbbítja a személyes adatokat az Nkt.-ban és az EMMI rendeletben meghatározott címzetti körnek

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Nem történik harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére adattovábbítás.

 

 

 

 

 

 

5.2.2.     A nem tankötelezettséget teljesítő jogviszonyhoz kapcsolódó kiiratkozással összefüggő adatkezelés

 

Adatkezelés célja

A nem tankötelezettséget teljesítő jogviszonyból történő kiiratkozás elektronikus úton történő biztosítása.

Kezelt adatok köre

Kötelező adatok a következők: a tanuló teljes neve, oktatási azonosítója, ezen felül szükséges nyilatkozni a kiiratkozás okáról is. A kérelemhez csatolhatók mellékletek is, valamint a kérelem indokolható, illetve nyilatkozhat a kérelmező a tanuló megszerzett legmagasabb iskolai végzettségéről, amennyiben szeretne.

Adatkezelés jogalapja

A nem kötelezően megadandó személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, míg a kötelezően megadandó adatok tekintetében a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

Adattárolás határideje

Az Nkt. 41.§ (10) bekezdés alapján, az Adatkezelő a nyilvántartott gyermek és tanulói adatokat a jogviszony megszűnésétől számított tíz évig kezeli, míg a hozzájáruláson alapuló adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatkezelési cél megvalósulásáig.

Adattárolás módja

Elektronikus

Adat forrása

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a Felhasználó által kérelmezett ügyintézés lefolytatását.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

A kérelmező (érintett) által megadott adatokat az Adatkezelő - az oktatási, nevelési feladatot ellátó intézmény – felhatalmazott munkatársai ismerhetik meg. Az Adatkezelő továbbá az Nkt. 41. § (5), (7) és (8) bekezdése, 42. § (3) bekezdése, valamint az EMMI rendelet rendelkezései szerint továbbítja a személyes adatokat az Nkt.-ban és az EMMI rendeletben meghatározott címzetti körnek.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Nem történik harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére adattovábbítás.

 

 

 

 

 

5.2.3.     Külföldön töltött ideiglenes tanulmányi időszak bejelentéséhez kapcsolódó adatkezelés

 

Adatkezelés célja

A külföldön töltött ideiglenes tanulmányi időszak bejelentésével összefüggő adatoknak, dokumentumoknak (kérelemnek, mellékleteknek) a kezelése, annak érdekében, hogy a gyermek (tanuló) ideiglenesen tanulmányi időszakát folytathassa külföldön, illetve, hogy az Adatkezelő teljesíthesse az Nkt. 91. § (2) bekezdésével összefüggő kötelezettségeit.

Kezelt adatok köre

Kötelezően megadandó adatok köre: a tanuló teljes neve, oktatási azonosítója, külföldi tartózkodás kezdetének pontos időpontja.

 

A kérelemhez csatolhatók mellékletek is, valamint a kérelem indokolható, illetve nyilatkozhat a kérelmező a külföldi tartózkodás záródátumáról, illetve megnevezhető a város és az intézmény, ahol a tanuló a tanulmányait folytatni kívánja.

Adatkezelés jogalapja

A nem kötelezően megadandó személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, míg a kötelezően megadandó adatok tekintetében a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése.

Adattárolás határideje

Az Nkt. 41.§ (10) bekezdés alapján, az Adatkezelő a nyilvántartott gyermek és tanulói adatokat a jogviszony megszűnésétől számított tíz évig kezeli, míg a hozzájáruláson alapuló adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatkezelési cél megvalósulásáig.

Adattárolás módja

Elektronikus

Adat forrása

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a Felhasználó által kérelmezett ügyintézés lefolytatását.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

A kérelmező (érintett) által megadott adatokat az Adatkezelő - az oktatási, nevelési feladatot ellátó intézmény – felhatalmazott munkatársai ismerhetik meg. Az Adatkezelő továbbá az Nkt. 41. § (5), (7) és (8) bekezdése, 42. § (3) bekezdése, valamint az EMMI rendelet rendelkezései szerint továbbítja a személyes adatokat az Nkt.-ban és az EMMI rendeletben meghatározott címzetti körnek.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

 Nem történik harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére adattovábbítás.

 

 

5.2.4.     Magántanulói jogviszony iránti kérvény bejelentéséhez kapcsolódó adatkezelés

 

Adatkezelés célja

A magántanulói jogviszony iránti kérvény elektronikus úton történő bejelentésének biztosítása, illetve az Adatkezelőt terhelő (az EMMI rendelet 75. § (1) bekezdésében foglalt) bejelentési kötelezettség teljesítése, összhangban az Nkt. 41. § (4) bekezdésében foglaltakkal.

Kezelt adatok köre

Kötelezően megadandó adatok köre: a tanuló teljes neve, oktatási azonosítója, továbbá nyilatkozni szükséges a kérelem benyújtásának okáról, illetve a magántanulói jogviszony kezdő időpontjáról és záró időpontjáról. A kérelemhez csatolhatók mellékletek is, valamint a kérelem indokolható.

Adatkezelés jogalapja

A nem kötelezően megadandó személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, míg a kötelezően megadandó adatok tekintetében a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése.

Adattárolás határideje

Az Nkt. 41.§ (10) bekezdés alapján, az Adatkezelő a nyilvántartott gyermek és tanulói adatokat a jogviszony megszűnésétől számított tíz évig kezeli, míg a hozzájáruláson alapuló adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatkezelési cél megvalósulásáig.

Adattárolás módja

Elektronikus

Adat forrása

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a Felhasználó által kérelmezett ügyintézés lefolytatását.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

A kérelmező (érintett) által megadott adatokat az Adatkezelő - az oktatási, nevelési feladatot ellátó intézmény – felhatalmazott munkatársai ismerhetik meg. Az Adatkezelő továbbá az Nkt. 41. § (5), (7) és (8) bekezdése, 42. § (3) bekezdése, valamint az EMMI rendelet rendelkezései szerint továbbítja a személyes adatokat az Nkt.-ban és az EMMI rendeletben meghatározott címzetti körnek.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Nem történik harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére adattovábbítás.

 

 

 

 

 

5.2.5.     Vendégtanulói jogviszony iránti kérvény benyújtásához kapcsolódó adatkezelés

 

Adatkezelés célja

A vendégtanulói jogviszony iránti kérvény elektronikus úton történő bejelentésének biztosítása, illetve az Adatkezelőt (az EMMI rendelet 23. § (8) bekezdése, illetve 49. §-a alapján) terhelő nyilvántartási  kötelezettségeinek teljesítése.

Kezelt adatok köre

Kötelezően megadandó adatok köre: a tanuló teljes neve, oktatási azonosítója, továbbá nyilatkozni szükséges a kérelem benyújtásának okáról, illetve a vendégtanulói jogviszony kezdő időpontjáról és záró időpontjáról. A kérelemhez csatolhatók mellékletek is, valamint a kérelem indokolható, illetve nyilatkozhat a kérelmező a vendégtanulói jogviszony biztosítására választott intézmény nevéről és intézményi azonosítójáról.

Adatkezelés jogalapja

A nem kötelezően megadandó személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, míg a kötelezően megadandó adatok tekintetében a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése.

Adattárolás határideje

Az Nkt. 41.§ (10) bekezdés alapján, az Adatkezelő a nyilvántartott gyermek és tanulói adatokat a jogviszony megszűnésétől számított tíz évig kezeli, míg a hozzájáruláson alapuló adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatkezelési cél megvalósulásáig.

Adattárolás módja

Elektronikus

Adat forrása

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a Felhasználó által kérelmezett ügyintézés lefolytatását.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

A kérelmező (érintett) által megadott adatokat az Adatkezelő - az oktatási, nevelési feladatot ellátó intézmény – felhatalmazott munkatársai ismerhetik meg. Az Adatkezelő továbbá az Nkt. 41. § (5), (7) és (8) bekezdése, 42. § (3) bekezdése, valamint az EMMI rendelet rendelkezései szerint továbbítja a személyes adatokat az Nkt.-ban és az EMMI rendeletben meghatározott címzetti körnek.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Nem történik harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére adattovábbítás,

 

 

 

5.3.   A Bizonyítvánnyal kapcsolatos ügyintézési főmenüponton belül elérhető almenüpontokhoz kapcsolódó adatkezelések a következők:

 

5.3.1.Bizonyítvány- vagy törzslapmásolat igényléséhez kapcsolódó adatkezelés

 

Adatkezelés célja

A bizonyítvány- vagy törzslapmásodlat igénylésének teljesítése érdekében, az igénylés során megadott adatoknak, dokumentumoknak a kezelése.

Kezelt adatok köre

A tanuló vezetékneve és keresztneve, születési helye és ideje, anyja születési neve, valamint a bizonyítványát kiállító intézmény neve, az eredeti bizonyítványon szereplő neve, az osztálynak a száma és betűjele, amelyben végzett, a tanulói jogviszony kezdete és vége, névváltozás esetén a nyilatkozatát a névváltozásról, valamint az új hivatalos nevét, amelyre a bizonyítvány másodlat kiállítását kéri, a kérelem indokolásában esetlegesen előadott további adatok, illetve mellékletként csatolható dokumentumok.

 

Megadható továbbá tanuló oktatási azonosítója, illetve értesítései telefonszáma is, azonban ezek megadása nem kötelező.

Adatkezelés jogalapja

A nem kötelezően megadandó adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása, míg a kötelezően megadandó adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése.

Adattárolás határideje

 Az Nkt. 41.§ (10) bekezdés alapján, az Adatkezelő a nyilvántartott gyermek és tanulói adatokat a jogviszony megszűnésétől számított tíz évig kezeli, míg a hozzájáruláson alapuló adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatkezelési cél megvalósulásáig.

A törzslapok, póttörzslapok, beírási naplók nem selejtezhetők.

Adattárolás módja

Elektronikus

Adat forrása

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a Felhasználó által kérelmezett ügyintézés lefolytatását.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

A kérelmező (érintett) által megadott adatokat az Adatkezelő - az oktatási, nevelési feladatot ellátó intézmény – felhatalmazott munkatársai ismerhetik meg. Az Adatkezelő továbbá az Nkt. 41. § (5), (7) és (8) bekezdése, 42. § (3) bekezdése, valamint az EMMI rendelet rendelkezései szerint továbbítja a személyes adatokat az Nkt.-ban és az EMMI rendeletben meghatározott címzetti körnek.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Nem történik harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére adattovábbítás.

 

 

5.3.2.     Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentéséhez kapcsolódó adatkezelés

 

Adatkezelés célja

A személyes adatokban bekövetkezett változás elektronikus úton történő bejelentésének biztosítása.

Kezelt adatok köre

Kötelezően megadandó adatok köre: a tanuló teljes neve, oktatási azonosítója. Kötelező mellékletként csatolni a személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése adatlapot.

A kérelem indokolható, valamint a kérelemhez lehetséges további mellékletek csatolása is, szükség esetén csatolhatók a változásban érintett adat(ok)ra vonatkozó igazolás(ok).

Adatkezelés jogalapja

A nem kötelezően megadandó személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, míg a kötelezően megadandó adatok tekintetében a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve különleges személyes adatok vonatkozásában a GDPR 9. cikk (2) bek. b) és h) pontján alapulnak.

Adattárolás határideje

Az Nkt. 41.§ (10) bekezdés alapján, az Adatkezelő a nyilvántartott gyermek és tanulói adatokat a jogviszony megszűnésétől számított tíz évig kezeli, míg a hozzájáruláson alapuló adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatkezelési cél megvalósulásáig.

Adattárolás módja

Elektronikus

Adat forrása

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a Felhasználó által kérelmezett ügyintézés lefolytatását.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

A kérelmező (érintett) által megadott adatokat az Adatkezelő - az oktatási, nevelési feladatot ellátó intézmény – felhatalmazott munkatársai ismerhetik meg. Az Adatkezelő továbbá az Nkt. 41. § (5), (7) és (8) bekezdése, 42. § (3) bekezdése, valamint az EMMI rendelet rendelkezései szerint továbbítja a személyes adatokat az Nkt.-ban és az EMMI rendeletben meghatározott címzetti körnek.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Nem történik harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére adattovábbítás.

 

 

 

 

5.4.   A Tanulmányokkal kapcsolatos ügyintézési főmenüponton belül elérhető almenüpontokhoz kapcsolódó adatkezelések a következők:

 

5.4.1.Osztály vagy tanórai csoport változtatási kérelem benyújtásához kapcsolódó adatkezelés

 

Adatkezelés célja

Az osztály vagy tanórai csoport változtatási kérelemnek elektronikus úton történő bejelentésének, benyújtásának biztosítása, kérelem elbírálása.

Kezelt adatok köre

A kérelem benyújtásához kötelezően megadandó adatok köre: a tanuló teljes neve, oktatási azonosítója, továbbá nyilatkozat a változtatás okáról. A kérelemhez csatolhatók mellékletek is, valamint a kérelem indokolható.

Adatkezelés jogalapja

A nem kötelezően megadandó személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, míg a kötelezően megadandó adatok tekintetében a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve különleges személyes adatok vonatkozásában a GDPR 9. cikk (2) bek. b) és h) pontján alapulnak.

Adattárolás határideje

Az Nkt. 41.§ (10) bekezdés alapján, az Adatkezelő a nyilvántartott gyermek és tanulói adatokat a jogviszony megszűnésétől számított tíz évig kezeli, míg a hozzájáruláson alapuló adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatkezelési cél megvalósulásáig.

Adattárolás módja

Elektronikus

Adat forrása

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a Felhasználó által kérelmezett ügyintézés lefolytatását.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

A kérelmező (érintett) által megadott adatokat az Adatkezelő - az oktatási, nevelési feladatot ellátó intézmény – felhatalmazott munkatársai ismerhetik meg. Az Adatkezelő továbbá az Nkt. 41. § (5), (7) és (8) bekezdése, 42. § (3) bekezdése, valamint az EMMI rendelet rendelkezései szerint továbbítja a személyes adatokat az Nkt.-ban és az EMMI rendeletben meghatározott címzetti körnek.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Nem történik harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére adattovábbítás.

 

 

 

 

5.4.2.     Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem benyújtásához kapcsolódó adatkezelés

 

Adatkezelés célja

A gondviselői kérelem elektronikus úton történő benyújtásának biztosítása, a kérelem elbírálása.

Kezelt adatok köre

Kötelezően megadandó adatok köre: a tanuló teljes neve, oktatási azonosítója, továbbá nyilatkozni szükséges a kérelmezett távollét kezdő időpontjáról és záró időpontjáról. A kérelemhez csatolhatók mellékletek is, valamint a kérelem indokolható.

Adatkezelés jogalapja

A nem kötelezően megadandó személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, míg a kötelezően megadandó adatok tekintetében a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve különleges személyes adatok vonatkozásában a GDPR 9. cikk (2) bek. b) és h) pontján alapulnak.

Adattárolás határideje

A kötelezően megadandó adatokat a jogviszony megszűnésétől számított 10 évig, míg a hozzájáruláson alapuló adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Adattárolás módja

Elektronikus

Adat forrása

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a Felhasználó által kérelmezett ügyintézés lefolytatását.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

A kérelmező (érintett) által megadott adatokat az Adatkezelő - az oktatási, nevelési feladatot ellátó intézmény – felhatalmazott munkatársai ismerhetik meg. Az Adatkezelő továbbá az Nkt. 41. § (5), (7) és (8) bekezdése, 42. § (3) bekezdése, valamint az EMMI rendelet rendelkezései szerint továbbítja a személyes adatokat az Nkt.-ban és az EMMI rendeletben meghatározott címzetti körnek.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Nem történik harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére adattovábbítás.

 

 

5.4.3.     Tanulói mulasztás igazolásához kapcsolódó adatkezelés

 

Adatkezelés célja

A tanulói mulasztás igazolásának elektronikus úton történő benyújtása.

Kezelt adatok köre

Kötelezően megadandó adatok köre: a tanuló teljes neve, oktatási azonosítója, továbbá nyilatkozni szükséges a kérelmezett hiányzás kezdő időpontjáról és záró időpontjáról, valamint az igazolás típusáról. A kérelemhez csatolhatók mellékletek is, valamint a kérelem indokolható.

Adatkezelés jogalapja

A nem kötelezően megadandó személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, míg a kötelezően megadandó adatok tekintetében a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve különleges személyes adatok vonatkozásában a GDPR 9. cikk (2) bek. b) és h) pontján alapulnak.

Adattárolás határideje

A kötelezően megadandó adatokat a jogviszony megszűnésétől számított 10 évig, míg a hozzájáruláson alapuló adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Adattárolás módja

Elektronikus

Adat forrása

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a Felhasználó által kérelmezett ügyintézés lefolytatását.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

A kérelmező (érintett) által megadott adatokat az Adatkezelő - az oktatási, nevelési feladatot ellátó intézmény – felhatalmazott munkatársai ismerhetik meg. Az Adatkezelő továbbá az Nkt. 41. § (5), (7) és (8) bekezdése, 42. § (3) bekezdése, valamint az EMMI rendelet rendelkezései szerint továbbítja a személyes adatokat az Nkt.-ban és az EMMI rendeletben meghatározott címzetti körnek.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Nem történik harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére adattovábbítás.

 

 

5.4.4.     Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtásához kapcsolódó adatkezelés

 

Adatkezelés célja

A tanulói felmentésének, mentességre szolgáló gondviselői kérelem elektronikus úton történő benyújtásának biztosítása, a kérelem elbírálása.

Kezelt adatok köre

Kötelezően megadandó adatok köre: a tanuló teljes neve, oktatási azonosítója, továbbá nyilatkozni szükséges a kérelem típusáról, illetve a kért felmentés kezdő időpontjáról és záró időpontjáról. A kérelemhez csatolhatók mellékletek is, valamint a kérelem indokolható.

Adatkezelés jogalapja

A nem kötelezően megadandó személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, míg a kötelezően megadandó adatok tekintetében a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve különleges személyes adatok vonatkozásában a GDPR 9. cikk (2) bek. b) és h) pontján alapulnak.

Adattárolás határideje

A kötelezően megadandó adatokat a jogviszony megszűnésétől számított 10 évig, míg a hozzájáruláson alapuló adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Adattárolás módja

Elektronikus

Adat forrása

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a Felhasználó által kérelmezett ügyintézés lefolytatását.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

A kérelmező (érintett) által megadott adatokat az Adatkezelő - az oktatási, nevelési feladatot ellátó intézmény – felhatalmazott munkatársai ismerhetik meg. Az Adatkezelő továbbá az Nkt. 41. § (5), (7) és (8) bekezdése, 42. § (3) bekezdése, valamint az EMMI rendelet rendelkezései szerint továbbítja a személyes adatokat az Nkt.-ban és az EMMI rendeletben meghatározott címzetti körnek.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Nem történik harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére adattovábbítás.

 

 

5.4.5.     Közösségi szolgálat teljesítéséről igazolás benyújtásához kapcsolódó adatkezelés

 

Adatkezelés célja

A közösségi szolgálat teljesítésnek alátámasztására szolgáló igazolás  elektronikus úton történő benyújtásának biztosítása.

Kezelt adatok köre

Kötelezően megadandó adatok köre: a tanuló teljes neve, oktatási azonosítója, továbbá nyilatkozni szükséges a közösségi szolgálattal összefüggő napló sorszámáról, a szervezet nevéről, és a közösségi szolgálat teljesítésének dátumáról, a leigazolt órák számáról, valamint az elvégzett tevékenységről, ezen felül szükséges a kérelemhez mellékelni az aláírt közösségi naplót is. A kérelemhez csatolhatók mellékletek is, valamint a kérelem indokolható, illetve a kérelmező megjegyzést is rögzíthet a rendszerben, amennyiben szeretne.

Adatkezelés jogalapja

A nem kötelezően megadandó személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, míg a kötelezően megadandó adatok tekintetében a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve különleges személyes adatok vonatkozásában a GDPR 9. cikk (2) bek. b) és h) pontján alapulnak.

Adattárolás határideje

A közösségi szolgálat teljesítéséről szóló dokumentum megőrzési ideje 5 év az EMMI rendelet 1. számú melléklete alapján, míg az Nkt. 41.§ (10) bekezdés alapján, az Adatkezelő a nyilvántartott gyermek és tanulói adatokat a jogviszony megszűnésétől számított tíz évig kezeli, továbbá a hozzájáruláson alapuló adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Adattárolás módja

Elektronikus

Adat forrása

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a Felhasználó által kérelmezett ügyintézés lefolytatását.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

A kérelmező (érintett) által megadott adatokat az Adatkezelő - az oktatási, nevelési feladatot ellátó intézmény – felhatalmazott munkatársai ismerhetik meg. Az Adatkezelő továbbá az Nkt. 41. § (5), (7) és (8) bekezdése, 42. § (3) bekezdése, valamint az EMMI rendelet rendelkezései szerint továbbítja a személyes adatokat az Nkt.-ban és az EMMI rendeletben meghatározott címzetti körnek.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Nem történik harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére adattovábbítás.

 

 

5.4.6.     Gyakorlati hely megadásához és tanulószerződés feltöltéséhez kapcsolódó adatkezelés

 

Adatkezelés célja

A tanuló és a köznevelési intézmény között létesítendő gyakorlati képzéssel összefüggésben megkötött tanulószerződés feltöltésének és a gyakorlati hely megadásának elektronikus úton történő biztosítása.

Kezelt adatok köre

Kötelezően megadandó adatok köre: a tanuló teljes neve, oktatási azonosítója, valamint szükséges a kérelemhez mellékelni a tanulószerződést, amely megkötésre került az intézmény és a tanuló közt. A kérelemhez csatolhatók mellékletek is, valamint a kérelem indokolható.

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 48.§-a alapján, a tanulószerződés tartalmazza a gyakorlati képzést szervező szervezet adatait (ideértve akár az egyéni vállalkozó székhelyét, elérhetőségét is), továbbá a tanuló természetes személyazonosító adatait (nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, oktatási azonosítóját, elérhetőségét), halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanuló által kötött tanulószerződés esetén az állam által költségvetési hozzájárulásban részesített iskolai rendszerű szakképzésben való ingyenes részvételre jogosító körülményre vonatkozó adatot, valamint törvényes képviselőjének nevét, lakcímét és elérhetőségét, a szakmai elméleti képzést nyújtó szakképző iskola adatait, az OKJ-val azonos módon a szakképesítés megnevezését és a képzési időt, a gyakorlati képzés helyét, a tanuló gyakorlati képzéséért felelős személy nevét, és - szakközépiskolai vagy szakiskolai tanuló esetén - azt, hogy a gyakorlati képzés helye kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhely-e, a tanulót megillető pénzbeli juttatásra figyelemmel azt a fizetési számlaszámot, amelyre a pénzbeli juttatást átutalják vagy befizetik (a hivatalos formanyomtatvány alapján külön feltüntetve a bankszámla tulajdonos nevét is, a tanuló által választott szakképesítésre előírt egészségügyi alkalmassági követelményeknek, pályaalkalmassági követelményeknek a tanuló által történő teljesítésére, évfolyamára, szintvizsgájára, érettségijére vonatkozó adatokat, az szerződő felek aláírását, valamint a tanuló gyakorlati képzéséért felelős személy nevét, telefonszámát, e-mail címét.

Adatkezelés jogalapja

A nem kötelezően megadandó személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, míg a kötelezően megadandó adatok tekintetében a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve különleges személyes adatok vonatkozásában a GDPR 9. cikk (2) bek. b) és h) pontján alapulnak.

Adattárolás határideje

A gyakorlati képzés szervezésével összefüggő adatok megőrzési ideje 5 év az EMMI rendelet 1. számú melléklete alapján, míg az Nkt. 41.§ (10) bekezdés alapján, az Adatkezelő a nyilvántartott gyermek és tanulói adatokat a jogviszony megszűnésétől számított tíz évig kezeli, továbbá a hozzájáruláson alapuló adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Adattárolás módja

Elektronikus

Adat forrása

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a Felhasználó által kérelmezett ügyintézés lefolytatását.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

A kérelmező (érintett) által megadott adatokat az Adatkezelő - az oktatási, nevelési feladatot ellátó intézmény – felhatalmazott munkatársai ismerhetik meg. Az Adatkezelő továbbá az Nkt. 41. § (5), (7) és (8) bekezdése, 42. § (3) bekezdése, valamint az EMMI rendelet rendelkezései szerint továbbítja a személyes adatokat az Nkt.-ban és az EMMI rendeletben meghatározott címzetti körnek.

Amennyiben a gazdasági kamara arról adott ki igazolást az intézmény számára, hogy részéről nem biztosított a megfelelő képzőhely, úgy a szakképző iskola, köteles gondoskodni a tanuló gyakorlati képzéséről, és ezen igazolás kiállítása és a tanulószerződés megkötésének, valamint a szintvizsga megszervezésének elősegítése céljából, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 87.§-a alapján, továbbítja a tanulóira vonatkozóan az illetékes gazdasági kamara részére a tanuló természetes személyazonosító adatait, halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanuló által kötött tanulószerződés esetén az állam által költségvetési hozzájárulásban részesített iskolai rendszerű szakképzésben való ingyenes részvételre jogosító körülményre vonatkozó adatot, valamint törvényes képviselőjének nevét, lakcímét és elérhetőségét, a szakmai elméleti képzést nyújtó szakképző iskola adatait, az OKJ-val azonos módon a szakképesítés megnevezését és a képzési időt, továbbá a tanuló által választott szakképesítésre előírt egészségügyi alkalmassági követelményeknek, pályaalkalmassági követelményeknek a tanuló által történő teljesítésére, évfolyamára, szintvizsgájára, érettségijére vonatkozó adatokat. Ezen felül, amennyiben halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanuló kötötte a tanulószerződést, esetében az állam által költségvetési hozzájárulásban részesített iskolai rendszerű szakképzésben való ingyenes részvételre jogosító körülményre vonatkozó adatot is továbbítja.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Nem történik harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére adattovábbítás.

 

 

5.5.   Az ügyintézési felület használatával összefüggésben további tájékoztatás:

 

Amennyiben az előzőekben ismertetett kérelmek valamelyike benyújtásra kerül az elektronikus ügyintézési platformon, úgy a kérelem elbírálása során, a határozat meghozatalával összefüggésben a rendszer kezeli a határozatot meghozó személy nevét és beosztását, a meghozott döntést és annak indokolását, valamint a kérelemmel kapcsolatos teendők tekintetében az elvégzendő feladatokkal megbízott felelős személy nevét. Ezen adatkezelés célja a kérelmekben foglaltak elbírálása és azok teljesítése, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján. Ezen adatokat az Adatkezelő nem továbbítja harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére. Az adatkezelés során az érintettekre vonatkozó adatokat az Adatkezelő - jellemzően az oktatási, nevelési feladatot ellátó intézmény – felhatalmazott munkatársai ismerhetik meg. Az adatkezeléssel összefüggésben felvett adatok, az előbbiekben ismertetett kérelmekkel kapcsolatos megőrzési határidőig kerülnek tárolásra.

 

6.      Adatfeldolgozók

 

Az Adatkezelő a KRÉTA rendszer üzemeltetésére és az ezzel együtt járó adatfeldolgozási feladatok ellátására magasabb jogszabályi előírások alapján vagy szerződéses úton más szolgáltatót bíz meg.

Az intézmény, mint adatkezelő Adatfeldolgozói szerződést kötött a Herman Ottó Nonprofit Kft.-vel, aki a szerződés értelmében a rendszer üzemeltetését, illetve az abban előírt  adatfeldolgozást elvégzi.

Az eKRÉTA Informatikai Zrt. önálló adatkezelői tevékenységet nem végez. A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő - jellemzően az oktatási, nevelési feladatot ellátó intézmény – felhatalmazott munkatársai férhetnek hozzá. Az intézmény adatkezelési tevékenységéért az intézmény igazgatója egy személyben felelős. Adatkezelési jogkörének gyakorlásával az intézmény vele jogviszonyban lévő munkatársát hatalmazhatja fel.

 

Az Adatkezelő egyes karbantartási, rendszerfelügyeleti és támogatási feladatok ellátásához az Adatfeldolgozón kívül más adatfeldolgozót is igénybe vehet. Az Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

 

Az Adatfeldolgozó az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzi, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni.

 

7.      A Felhasználót, mint érintettet megillető jogok

 

Az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás nyújtását), az Adatkezelő által kezelt adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen az Adatkezelő által meghatározott e-mail címen, jogosult az adathordozhatósághoz, valamint a jogorvoslathoz. Panasza esetén Magyarország területén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy – választása szerint – bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásban a törvényszék rendelkezik hatáskörrel.

 

Alább olvasható a részletes leírás az érintetti jogok kapcsán:

 

7.1.    Tájékoztatáshoz való jog és hozzáférés

 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

-          Jogosult megtudni az adatkezelés célját;

-          az érintett személyes adatok kategóriáit;

-          azon címzetteket vagy címzettek kategóriáit, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

-          Adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamát, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjait.

-          Jogosult felvilágosítást kapnia az érintettnek azon jogáról, hogy kérelmezheti-e az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat-e az ilyen személyes adatok kezelése ellen; illetve nyújthat-e valamely felügyeleti hatósághoz címzett panaszt.

-          Jogosult megkapnia minden elérhető információt arról is, hogy ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték.

 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a tájékoztatási jog szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

 

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést az Adatkezelő csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdésben, illetve 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott esetben számít fel.

 

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

7.2.   Helyesbítéshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Arra az időtartamra, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát, a kérdéses személyes adatok korlátozásra kerülhetnek a jelen tájékoztató 7.4. pontjának megfelelően.

 

7.3.   Tiltakozás joga

 

Az érintett abban az esetben az Adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja

-          a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy

-          a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.

 

Tiltakozási jog gyakorlása esetén az Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

7.4.   Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

-          az érintett vitatja az adatok pontosságát, az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését;

-          az adatkezelés jogellenes és az érintett törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;

-          az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;

-          az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen a GDPR 21. cikke szerint tiltakozott, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

 

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az az Adatkezelő felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja.

 

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot az Adatkezelő korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg

-          az érintett hozzájárul az adatkezeléshez;

-          jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése;

-          más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy

-          jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

 

Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet.

 

7.5.   Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

a)      a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b)      az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)      az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

d)      a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e)      a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

VAGY

f)       a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető,

 

a)      ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy

b)      ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés (azaz az Adatkezelési Nyilvántartásban jogi kötelezettség jogalappal rögzített tevékenység esetén az adatkezelés céljának megfelelő időtartam alatt), vagy

c)      ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy

d)      ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy

e)      ha népegészségügy területén érintő közérdekből,

f)       ha közérdekű archiválás céljából, vagy

g)      ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy

h)      ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 

 

 

 

7.6.   Az adathordozhatósághoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben:

-          az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az adatkezelésre olyan szerződés teljesítése érdekében volt szükség, amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. a) vagy b) pont, illetve 9. cikk (2) bek. a) pont]

ÉS

-          az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

7.7.   Hozzájárulás visszavonása

 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását.

 

8.      Jogorvoslat

 

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli, ahogy az Adatkezelő személyes adatait kezeli, úgy panasszal fordulhat az Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselőjéhez, vagy az Adatkezelőhöz közvetlenül.

 

Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy az Adatkezelő kezeli az adatait, vagy közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., honlap: www.naih.hu).

 

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

 

9.      A nyilatkozat megváltoztatása

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a nyilatkozatot módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról a felhasználót e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben a nyilatkozat módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, az Adatkezelő külön megkéri az érintetti hozzájárulást.

 

10.   Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

 

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az Infotv. szabályai, valamint az egyéb vonatkozó ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 

 

  progecad hu 200x125 okoiskola hatartalanul forweb2 AASzC logo atlatszo  

Mobilmenü